Tu Neeg Hauv Tsev Yog Qhov Zoo Tshaj.

 

Services/ Kev Pab ...

Peb Muaj Ntau Hom Kev Pab:

- Cov Naim Maum Uas Paub Zoo Txog Kev Tu Neeg

- Tus Neeg Socal Uas Paub Txog Kev Pab Cov Neeg Mob

- Tus Uas Kawm Tau Certificate Tu Neeg Mob Hauv Tsev

- Tus Uas Tu Vaj Tu Tsev/ Tus Uas Tuaj Nrog Tus Neeg Nyob

- Cov Neeg Uas Qhia Kev Qoj Tej Tes Taw

Tej Yam Kev Pab Uas Peb Muaj Contract Nrog Yog Li Nram No

- Cov Neeg Uas Qhia Siv Lub Qhov Ncauj Hais Lus

- Cov Neeg Uas Qhia Siv Lub Cev Ua Haujlwm