Tu Neeg Hauv Tsev Yog Qhov Zoo Tshaj.

 

Mission / Homphiaj Dejnum ...

Peb lub homphiaj yog los pab cov neeg muaj mob kom lawv rov pab tau lawv tus kheej thiab tib lub sijhawm uas peb tuaj pab lawv hauv tsev los kom lawv tau txais kev saib xyuas ntawm lawv tej kev mob nkeeg kom nws yuav zoo zuj zus raws li lawv lub siab xav tau.

Peb pawg tibneeg ua haujlwm tu neeg hauv tsev koom tes ua haujlwm los npaj thiab nrhiav txhua yam kev pab nyob rau hauv tsev kom raws li txhua tus neeg uas peb pab ntawv tej kev xav yuav xav tau.

Tus kws tshuaj yog ib tus neeg tseem ceeb nyob rau hauv peb pawg tibneeg ua haujlwm tu neeg hauv tsev.  Txhua tus neeg ntawm pawg tibneeg no yuav yog cov uas niaj hnub sib tham txog kev tu koj thiab koj tej kev nyob noj mus zoo li cas.