Tu Neeg Hauv Tsev Yog Qhov Zoo Tshaj.

 

About Us ... Qhia Txog Peb ...

Peb Pawg Tibneeg Ua Haujlwm Uake Kom Kev Tu Koj Hauv Tsev Zoo Zuj Zus

MidAmerica Healthcare Corporation yog ib lub Medicare/ Medicaid certified chaw ua dejnum uas tau cai ntawm nom tswv los tu neeg mob hauv tsev, tsim tsa nyob rau xyoo 1997.

Pawg Tibneeg Tu Neeg Hauv Tsev Yog Pawg Ua Dejnum Uake

Txhua yam txog kev tu neeg hauv tsev pib ntawv koj tuaj- uas yog tus neeg peb tu- koj yog tus yawm sij rau kev yuav tu neeg zoo li cas thiaj yog qhov zoo tiag tiag nyob rau hauv tsev.  Peb yuav mloog koj hais txog txhua yam uas koj xav kom peb pab koj ces tom qab ntawv peb yuav tham nrog koj tus kws tshuaj hais txog kev yuav pab tu koj li cas thiaj yuav zoo rau koj.  Thawj zaug uas peb tuaj xyuas koj thiab nrog koj tham txog koj tej kev xav yuav xav tau no yog peb ua pub dawb rau koj xwb, koj tsis tas yuav them nqe dabtsi li.